Правила проходження онлайн екскурсії

Публічний договір про надання послуг

Фізична особа–підприємець Ковальчук Тарас Ігорович, ідентифікаційний номер 3075209054, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців (номер 2 415 000 0000 034416 від 23.09.2008), (надалі Виконавець) публічно пропонує необмеженому колу осіб (надалі Замовники) можливість отримання послуг, для чого публікує цей Публічний договір, надалі – Договір. Даний Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке: 

Визначення термінів:

Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг передбачених додатком №1 до цього Договору, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (надалі – «Договір»).

Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичні особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що містяться в публічній оферті.

Акцепт - надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом оплати послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Замовник — фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем даний Договір.

Кінцеве обладнання – обладнання, що належить на законних підставах Замовнику та  призначене для того щоб користуватися ресурсами, сервісами, можливостями Веб-сторінки.

Веб-сторінка — сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: www.lviv.look.city

Послуга — це доступ до інтерактивних ресурсів (інтерактивна екскурсія, інтерактивна екскурсія-квест) розміщених на Веб-сторінці Виконавця згідно здійсненої оплати Замовником.

Правила користування Послугою – невід’ємна частина цього Договору, що є обов’язковою для Замовника при користуванні Послугою. 

1. Предмет Договору

1.1.Виконавець, забезпечує надання доступу до інтерактивних ресурсів розміщених на Веб-сторінці (www.lviv.look.city), а Замовник зобов’язується оплатити їх у відповідності до тарифів встановлених в Додатку № 1 до Договору

2. Укладення договору

2.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України.

2.2. Цей Договір вважається погодженим та укладеним шляхом вчинення Замовником дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. У відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов Договору є факт здійснення Замовником оплати послуг та отримання Виконавцем коштів на розрахунковий рахунок.

2.3. Укладаючи Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, а також всіх додатків, що є невід'ємною частиною Договору.

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. 

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Права Виконавця:

3.1.1. Отримати за надані послуги оплату в розмірі передбаченому цим Договором.

3.1.2. Вимагати відшкодування Замовником завданих збитків Виконавцю.

3.2. Обов’язки Виконавця:

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати оплачені Замовником послуги.

3.2.2. Виконувати свої обов'язки з дотриманням вимог, які ставляться до такого виду послуг.

3.2.3. Надати Замовнику індивідуальний код доступу до вибраної та оплаченої послуги передбаченої Додатком №1 до цього Договору.

3.2.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

3.3. Права Замовника:

3.3.1.Отримати необхідну інформацію пов’язану з наданням послуги.

3.3.2.Вимагати від Виконавця надання оплаченої послуги.

3.3.3. Відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця повернення сплачених коштів за цим Договором.

3.4. Обов'язки Замовника:

3.4.1. Дотримуватись загальнообов’язкових правил поведінки та громадського порядку;

3.4.2. Дотримуватись Правил дорожнього руху в. т. ч. але не як виключення, не створювати аварійних ситуацій на дорогах;

3.4.3. Не знищувати атрибутику Виконавця пов’язану з наданням послуг;

3.4.4. Не ускладнювати доступ до будь-яких приміщень, не пошкоджувати будівлі, пам’ятки архітектури;

3.4.5. Дотримуватись інших обов’язків передбачених чинним законодавством України.

3.4.6.Відшкодовувати витрати Виконавця, пов’язані з виконанням ним своїх обов’язків за цим Договором.

3.4.7.Оплатити послуги, на умовах та в порядку зазначеному в цього Договору.

4. Строк дії даного Договору

4.1. Даний Договір публічно доводиться до відома Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Офіційній Веб-сторінці Виконавця:

4.2. Цей Договір набуває чинності після надходження оплати за послуги, що є акцептом публічної оферти і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

4.3. Послуга вважається наданою в повному обсязі, якщо Замовник після використання індивідуального коду доступу впродовж 15 календарних днів не заявив про не належне виконання послуг.

5. Ціна та порядок розрахунків

5.1 Оплата послуг Замовником здійснюється відповідно до прейскуранта на відповідні послуги Виконавця (Додаток №1 до Договору) та згідно з чинним законодавством України. 5.2 Оплата послуг здійснюється в національній валюті України – гривні.

5.3 Вартість наданих послуг розраховується Виконавцем, виходячи з вартості послуг, відповідно до прейскуранта.

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Настання обставин непереборної сили повинно підтверджуватись у встановленому законодавством порядку.  

6.4. Виконавець несе відповідальність виключно за зміст, обсяг та інформаційне наповнення послуг передбачених Додатком №1 до цього Договору.

6.5. Виконавець не може нести відповідальність за збереження особистого майна та/або кінцевого обладнання Замовника і як наслідок не здійснює будь-яких компенсацій з цього приводу.

6.6. У випадку якщо Замовник не використав послугу повністю чи частково не з вини Виконавця, то послуга вважається наданою в повному обсязі.

6.7. Замовник несе відповідальність за настання будь-яких негативних насідків у зв’язку з недотриманням ним вимог передбачених даним Договором та змістом зобов’язань.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за моральну та/або матеріальну шкоду, завдану Замовником третім (фізичним та/або юридичним)особам, під час використання послуги. В такому випадку відповідальність несе особа, що завдала таку шкоду.

7. Заключні положення

7.1. Замовник, у зв’язку з укладенням Публічного договору надає свій дозвіл Виконавцеві на обробку його персональних даних, отриманих від нього з метою надання інформаційних (консультаційних) послуг. Виконавець здійснює обробку персональних даних в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.

7.2. Виконавець є платником єдиного податку 5% на спрощеній системі оподаткування.

7.3. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8. Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

ФОП Ковальчук Тарас Ігорович

Іден. код. 3075209054

Розрахунковий рахунок UA683052990000026005011009377

в ПАТ «ПриватБанк», МФО 325321

Адреса для листування 79021, м. Львів, вул. Петлюри 36, а/c №3295

Юридична адреса 79071, м. Львів, вул. Наукова, 57/65

Телефон 093-264-73-76

 

Додаток № 1 до Публічного договору

Прейскурант послуг, що надаються, відповідно до Публічного договору

«Ціна за послугу для групи до 5-ти осіб». 

№ п/п

Назва послуги

Ціна за послугу

 1

Інтерактивна екскурсія «Вперше у Львові»

179,00 грн.

 2

Інтерактивна екскурсія  «Старі вулиці міста»

179,00 грн.

 3

Інтерактивна екскурсія  «Пригоди кам'яних левів»

179,00 грн.

 4

Інтерактивна екскурсія «Середньовічні дзигарі Львова»

179,00 грн.

 5

Інтерактивна екскурсія  «Вартові середмістя

179,00 грн.

 6

Інтерактивна екскурсія  «Війна і мир»

179,00 грн.

 6

Інтерактивна екскурсія  «Загадки львівської бруківки»

179,00 грн.

 

Кожен додатковий учасник + 60 грн з особи. При замовленні інтерактивної екскурсії для групи ( 10-ть і більше осіб) вартість послуги, прохання уточнювати додатково. 

 

Завантажити документи ФОП Ковальчук Т.І,

 Свідоцтво про реєстрацію

 Свідоцтво платника

 Витяг з реєстру